Privacyverklaring

TaalXpert verwerkt ten behoeve van de bedrijfsvoering persoonsgegevens van klanten/relaties/freelancers. Deze persoonsgegevens worden bij wederzijds contact zelf verstrekt en met zorgvuldigheid verwerkt.

TaalXpert verwerkt slechts die (persoons)gegevens welke noodzakelijk zijn voor de (administratieve, financiële en fiscale) bedrijfsvoering van TaalXpert. Daaronder kunnen zijn: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, BSN-nummer, KvK-nummer, BTW-nummer.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur dat werkzaamheden worden verricht voor of door TaalXpert en worden gearchiveerd tot één jaar na (schriftelijke) beëindiging van de samenwerking. Voor persoonsgegevens die nodig zijn voor financiële verslaglegging en fiscale verantwoording geldt een bewaartermijn van respectievelijk vijf en zeven jaar.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij en voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, voor de financiële en fiscale bedrijfsvoering dan wel TaalXpert gehouden is tot verstrekking krachtens een wettelijke verplichting of een bestuurlijke of rechterlijke uitspraak.

Klant/relatie/freelancer heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Daartoe kan een verzoek worden ingediend bij TaalXpert, waarna volgens de geldende voorwaarden ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het verzoek wordt afgehandeld.

Slechts die personen die belast zijn met de uitvoering van de bedrijfsvoering van TaalXpert hebben toegang tot de persoonsgegevens die voor uitvoering van zijn of haar werkzaamheden noodzakelijk zijn.

TaalXpert draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, met dien verstande dat hierbij rekening wordt gehouden met de aard van de te beschermen persoonsgegevens, de risico’s van de verwerking, de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot bovenstaande kunt u contact met ons opnemen: TaalXpert, Jasmijnstraat 88, 1441 JX Purmerend, telefoon 06-50205023, e-mail info@taalxpert.nl.

Indien u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met De Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of www.hulpbijprivacy.nl.

Disclaimer

Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Vertaalbureau TaalXpert, hierna: TaalXpert.

Informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van TaalXpert. Links naar deze website zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van TaalXpert. TaalXpert is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links.

De apparatuur van TaalXpert wordt permanent gecontroleerd op (computer-)virussen. Desalniettemin kan de afwezigheid van virussen die de werking van uw apparatuur kunnen beïnvloeden helaas niet worden gegarandeerd.

Deze website kan mogelijk links of verwijzingen bevatten naar sites waarover TaalXpert geen controle heeft. TaalXpert is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. TaalXpert aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Door TaalXpert per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. TaalXpert staat niet in voor de juiste of volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen in prijzen, voorwaarden en/of diensten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Wij maken zelf geen gebruik van cookies. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat cookies worden gebruikt door onze dienstverleners (Antagonist, WordPress, Vodafone, Ziggo) of door een door u gebruikte zoekmachine. Onze Algemene Voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

© TaalXpert – Laatst gewijzigd 01-01-2024